Устав

УСТАВ НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ – 2003” – ГР. ДИМИТРОВГРАД

ГЛАВА I – ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Народно Читалище ”Васил Левски 2003” – гр. Димитровград, Хасковска област е самостоятелно, независимо, самоуправляващо се сдружение на населението в града. Седалището и адреса на управлението са в гр. Димитровград, обл. Хасковска, ул. ”Цар Борис I” №4, вх. Б, 1 -a. Съществуването на читалището не е ограничено със срок или с друго ограничително условие.

ГЛАВА II ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТ

Чл.2. Читалището има за цел – да обединява усилията на своите членове за постигането на следните цели:

 • Обединяване и интеграция на малцинствени групи с различна етническа принадлежност, самобитни таланти на деца и възрастни; българи, роми и други, без оглед на религиозната им принадлежност от града и община Димитровград.
 • 3апазване на самобитността и автентичността на изворното творчество и националните традиции и ритуали.
 • Стимулиране, насърчаване на млади дарования за публична изява, концерти, надпявания, надсвирвания в града, квартали и селища със смесено население в общината, страната и чужбина.
 • Повишаване интересите на хората към забравени обичаи, народни инструменти, песни и танци, и българският дух.

Чл.3. За постигане на своите цели, Нарoдното Читалище “Васил Левски – 2003” осъществява следните дейности:
а. Създаване на самодейни състави, курсове, школи, кръжоци и други;
б. Организира благотворителни изяви, ритуали, обичаи, празнични концерти, театрални и самодейни постановки и забавни спектакли, телевизионни и радио предавания, изложби на деца и възрастни, среща с даровити личности и други;
в. Извършва културно-информационна дейност и просвещаване чрез медии, радио, телевизия и интернет;
г. Установява и поддържа контакти, връзки и обмен на колективи, кръжоци и школи с други сродни по дейност организации;
д. Провежда лекции и семинари със специалисти по история, народно творчество, музика, танцови и театрални изкуства, старинни занаяти и други;
е. Организира съвместни или самостоятелни прояви с етнически групи от общината с роми и българи и други;
ж. Осъществява гостуване в домове с изоставени или с увредено здраве деца и възрастни;
з. Гостуване на училища, болници, ромски семейства и населени места със смесено население с цел просветна и информационна дейност за приобщаване и интегриране с българите;
и. Читалището не може да предостави имуществото си за хазартни игри, нощни заведения и дейности, забранени от закона.

ВИД НА ДЕЙНОСТТА: Народно читалище “Васил Левски – 2003” – Димитровград се самоопределя като организация за осъществяване на дейност в обществена полза.

ГЛАВА III – ЧЛЕНСТВО

Чл.4. Член на читалището може да бъде всеки български гражданин, без оглед на неговата етническа принадлежност, който приема целите и условията му, участва активно в неговата работа, и плаща редовно членския си внос.

Членовете на читалището са: действителни, почетни, индивидуални, спомагателни и колективни.

Членове на читалището, постъпили да учат, или да отбиват военна служба, не плащат членски внос, както и не губят членството си.

Действителните членове трябва да са навършили 18 годишна възраст.

Всички членове ползуват предоставената база на читалището с предимство;

Спомагателни членове са непълнолетните, нямат право да избират и да бъдат избирани в читалищното настоятелство и имат право на съвещателен глас.

Лицата, заемащи щатни длъжности в читалището, задължително са негови членове.

Колективните членове съдействат за осъществяване целите на читалището, подпомагат дейността му, поддържат и обогатяват материалната му база и имат право на 1(един) глас.

Колективните членове могат да бъдат:
а. стопански организации;
б. търговски дружества;
в. кооперации и сдружения;
г. професионални организации;
д. културно-просветни и любителски клубове и творчески колективи.

Почетните членове биват:
а. български граждани с изключителни заслуги за читалището;
б. чужди граждани с изключителни заслуги за читалището.

Членове на читалището, не спазващи устава, както и такива, които в продължение на З(три) поредни месеца не заплатят дължимия членски внос, се изключват от общото събрание. Решението се взема с обикновено мнозинство.

За приемане на нови членове в читалището, кандидатите подават писмена молба до Настоятелството, с което декларират, че приемат и ще спазват устава.

Чл.5. Всеки член на читалището има следните права:

 • Да получава и иска информация по касаещи го въпроси, свързани с читалищната дейност;
 • Да участва в инициативите на читалището;
 • Да взема участие при обсъждането и приемането на всички решения и документи на читалището, като има право на един глас в общото събрание ( без спомагателните членове).
 • Да се включва в реализирането на читалищните цели .
 • Да бъде избиран в ръководните органи на читалището (без спомагателните членове).

Чл.6. Всеки член е длъжен:

 • Да спазва устава, да утвърждава имиджа на читалището;
 • Да работи и подпомага читалищната дейност;
 • Да плаща членски внос;
 • Да опазва материалната и техническата база на читалището;
 • Да изпълнява всички решения на общото събрание, Настоятелството, както и на председателя на Настоятелството;

ГЛАВА IV – ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.7. Органи на управление на Народно Читалище “Васил Левски 2003” – гр. Димитровград са:

 1. Общо събрание.
 2. Настоятелство.
 3. Проверителна комисия.

Чл.8. Решенията на общото събрание на читалището се вземат от всички негови членове, имащи право на глас, и са задължителни за другите органи на читалището.

Общото събрание има следните права:
а. Изменя и допълва устава на читалището;
б. Избира в и освобождава членовете на Настоятелството, на Проверителната комисия и председателя ;
в. Приема вътрешни актове, необходими за организацията на дейността на читалището;
г. Приема основните насоки за работа на читалището;
д. Приема бюджета на читалището;
е. Приема годишния план;
ж. Изключва членове на читалището по предложение на управителния съвет и на контролния съвет;
з. Определя размера на членския внос и срока за заплащането му;
и. 0тменя решения на органите на читалището;
й. Взема решения за отнасяне към съда на незаконосъобразни действия на ръководството или отделни читалищни членове;
к. Взема решения за приемане на нови членове или за прекратяване на членственото правоотношение на член с читалището;
л. Взема решение за прекратяване на читалището.

Чл.9. Общото събрание се свиква от Настоятелството най–малко веднъж годишно, като отчетно, и веднъж на три години, като отчетно-изборно. Извънредно общо събрание може да се свика по решение на Настоятелството, на Проверителната комисия или на 1\3 от членовете от общото събрание на читалището.

Чл.10. Поканата за събрание трябва да съдържа: дневния ред, датата, часът, и мястото на провеждането, както и това кой го свиква. Поканата трябва да бъде получена не по-късно от 7 дни преди датата на провеждането му. В същия срок на общодостъпно място съобщението за събранието трябва да бъде огласено по подходящ начин. Общото събрание е законно, ако присъстват най – малко половината от имащите право на глас членове на читалището. При липса на кворум, събранието се насрочва два часа по-късно от обявения в поканата час на събранието. Тогава събранието е законно, независимо от броя на членовете, които са се явили.

Чл. 11. Решенията си общото събрание взема с обикновено мнозинство плюс един от присъствалите на събранието. Решенията по чл.8, ал.2,т. 1,7,9,12 се вземат с мнозинство най -малко 2\3 от всички членове.

Чл. 12. Ръководен орган на читалището между отделните общи събрания е настоятелството, състоящо се от трима членове на читалището.

Броят на членовете на настоятелството винаги в нечетно число, но не по-малко от трима члена, избрани за срок от пет години.

Настоятелството:
а. Свиква общите събрания;
б. Осигурява изпълнение на решенията на общите събрания;
в. Провежда заседания най – малко един ТГБг на тримесечие и работи при пълна гласност; заседанията са редовни, когато присъстват повече от половината членове, а решенията се вземат с обикновено мнозинство.
г. Ежегодно приема щатно разписание и актуализира длъжностните характеристики.
д. Подготвя материалите и организира общите събрания.
е. Назначава, уволнява и налага наказания на щатните служители на читалището.
ж. Сключва договори с други физически и юридически лица;
з. Наказва и освобождава ръководителите на клубове, художествените ръководители, корепетитори, преподаватели на курсове, школи, кръжоци, и други хонорувани длъжности в читалището.
и. Взема решения за морално и материално стимулиране на изявени дейци и колективи от читалището.
й. Взема решения за строителство, реконструкция, модернизация, ремонт и обзавеждане на читалищните помещения, както и по финансови и кадрови въпроси за развитие на читалищните дейности.
к. Изготвя годишния отчет за приходите и разходите, който се приема от общото събрание.
л. Отчетът за изразходваните от бюджета средства представя на общината, на чиято територия се намира читалището.

Чл. 13. Настоятелството взема решения с мнозинство повече от половината от членовете си.
Настоятелството работи на обществени начала.

Чл. 14. Председателят на читалището е член на настоятелството и се се избира от общото събрание за срок от три години.

Председателят:
а. Свиква и ръководи заседанията на настоятелството и председателства общото събрание;
б. Ръководи текущата дейност на читалището със служителите, съобразно щатното разписание на читалището и след решение на настоятелството;
в. Отговоря за финансово-счетоводната дейност на читалището;
г. Издава заповеди и заверява разходните документи. При отсъствие възлага с писмена заповед на секретаря или на член на настоятелството да го замества;
д. Организира дейността на читалището, съобразно закона, устава, и решенията на общото събрание;
е. Представлява читалището;
ж. Отчита дейността си пред настоятелството;
з. Сключва и прекратява трудовите договори със служителите, съобразно бюджета на читалището и въз основа на решение на настоятелството.

Чл.15. Проверителната комисия се състои от трима членове, избрани за срок от три години, като броят им може да бъде в повече, но винаги в нечетно число.

За членове на проверителната комисия не могат да бъдат избирани лица, които са в трудово-правни отношения с читалището, или роднини на Членове на настоятелството по права линия, съпрузи, братя, сестри, и роднини по сватовствоот първа степен, както и лица които са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер.

Чл.16. Проверителната комисия осъществява контрол върху дейността на настоятелството и председателя на читалището по спазване на закона, устава и решенията на общото събрание. При констатирани нарушения проверителната комисия уведомява общото събрание на читалището, а при данни за извършено престъпление-прокуратурата. Решенията на проверителната комисия се вземат с обикновено мнозинство половината плюс един от членовете.

ГЛАВА V – ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ

Чл.17. Имуществото на читалище “Васил Левски – 2003” — гр. Димитровград се състои от движимо и недвижимо имущество и други вещни права, предоставено съгласно Закона за народните читалища, а също и подарено или придобито със собствени средства, както и вземания, ценни книжа, и други права и задължения.

Чл.18. Читалището набира средства от следните източници:

 • Членски внос;
 • Културно – просветни дейности;
 • Субсидии от държавните и общинските бюджети;
 • Наеми от движимо и недвижимо имущество;
 • Дарения и завещания;
 • Такси за участие в школи, кръжоци, курсове, семинари, и други читалищни форми;
 • Други приходи.

Чл. 19. Разходите не могат да надвишават приходната част на бюджета на читалището.

Чл.20. Оформянето на оправдателни документи и отчитането на разходите се извършват съобразно нормативната счетоводна база.

ГЛАВА VI – ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.21. Читалището се прекратява:

 • По решение на общото събрание;
 • С ликвидация;
 • По решение на окръжния съд, ако:
  а. дейността му противоречи на закона, устава и добрите нрави;
  б. имуществото му не се използва според целите и предмета на дейността на читалището;
  в. е налице трайна невъзможност читалището да действа;
  г. Ако броят на членовете на читалището спадне под законоустановеният минимум;

Чл.22. Активите на прекратеното Читалище, останали след ликвидацията, се разпределят между други читалища, като се има в предвид регионалния принцип.

ГЛАВА VII – ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.23. Всички неуредени въпроси от Закона за народните читалища или от Решение на управителния съвет се уреждат с решение на общото събрание на читалището.

Чл.24. Читалището има име, символ и кръгъл печат с надпис “Народно читалище “Васил Левски 2003” — Димитровград.

Scroll to Top